Inhoud

In deze site zijn opgenomen

bij de Friese terpen  ↓                              bij de Groninger wierden                               bij de Warfte in Duitsland

bekijk hier hun ligging op de kaart

Aalsum     Abbewier      Achlum     Akkrum     Aldeboarn    Anjum    Anjum omgeving     Arum

Baaium     Baard     Beers     Beetgum     Berlikum     Birdaard     Blessum     Blija     Boer    Boksum     Bornwird     Brantgum

Deinum    Dokkum     Dongjum-cluster     Dronrijp

Eagum     Ee     Engwierum     Ezumazijl

Ferwert      Firdgum – cluster     Foudgum

Genum     Goutum

Hallum    Hantum     Hantumhuizen     Herbaijum     Hiaure    Hijum    Hilaard     Hitzum      Hogebeintum     Holwerd Húns

Idaerd

Janum     Jewier    Jislum     Jorwerd   Jouswier

Kimswerd

Leeuwarden     Leons     Lichtaard     Lollum

Marsum – fr     Menaldum     Metslawier     Midlum     Minnertsga – cluster     Morra

Nes (H)     Niawier

Oosterbeintum     Oosterbierum     Oosterlittens     Oostrum      Oudterp / Âldterp

Peins     Pietersbierum     Pingjum

Raard     Reitsum     Ried

Schingen     Schettens     Sexbierum     Slappeterp     Stiem     Swichum

Teerd      Tibma     Tzum     Tzummarum

Waaksens     Waaxens     Weidum    Wetsens     Wier     Wierum     Wijnaldum     Winsum     Wirdum        Witmarsum

Zweins

 

bij de Groninger wierden:

bekijk hier hun ligging op de kaart

Aalsum     Adorp     Alinghuizen      Amsweer     Antum    Arwerd

Baflo     Bansum     Bedum     Bellingeweer     Bierum     Biessum    Borgsweer      de Bouwerd

Dallingeweer      Dorkwerd

Eekwerd     Eelswerd      Eenrum      Eenum    Eenumerhoogte    Elens    Engeweer     Eppenhuizen    Ewer    Ezinge

Farmsum    Feerwerd     Fransum     Frytum

Garnwerd   Godlinze     Grijssloot      Groot Wetsinge

Helwerd     Hemert      Holwierde    de Houw (bij Leens)     de Hucht (boven Ulrum)      Huizinge

Jukwerd

Kantens    Katmis    Kenwerd     Klei (boven Ulrum)     Kleiwerd     Korhorn    Krewerd

Leens    Leermens    Lellens    Loppersum   Losdorp          Lutjewijtwerd

Maarhuizen     Maarslag, Groot- en Klein-    Marsum    Menneweer    Middelstum

Nansum        Niehove    Niekerk (de Marne)    Nijenklooster

Obergum    Oldenklooster    Oldenzijl    Oldörp     Onderwierum    Oosternieland    Oosterwijtwerd       Oostum     Opwierde

Paddepoel en Enens

Ranum    Rasquert    Rottum

Saaksum     Sauwerd     Schouwen     Selwerd    Solwerd    Spijk    Stedum   Stitswerd

Ten Boer      Termunten     Thesinge    Tinallinge    Tjamsweer    Toornwerd     Tuinster wierden (bij Leens)

Uiteinde – cluster      Uitwierde    Ulrum    Usquert

Vierhuizen (de Marne)

Wadwerd     Warffum     Warfhuizen    Wehe (-den Hoorn)   Weiwerd    Westeremden    Westerwijtwerd    wierde Appingedam    Wierhuizen     Wierum (gr)     Winsum    Wirdum   Wittewierum    Woldendorp

Zuurdijk

in Duitsland: 

bekijk hier hun ligging op de kaart

Asel     Aurich Oldendorf     Bant     Bedekaspel      Bübbens    Campen    Cleverns    Critzum    Dehling     Ditzum

Dornum     Dunum    Elisenhof      Engerhafe     Epenwörhrden     Fedderwarden     Freepsum     Grimersum

Gross Midlum      Hatzum       Hemmingstedt     Hohenkirchen     Holtgaste     Landeswarfen      Leerhafe

Loppersum d     Loquard     Meldorf     Middels    Middoge       Midlum d      Minsen     Nannemanshausen

 Nesse    Neuende     Oldendorp     Oldorf     Pakens     Pilsum     Pogum    Rysum     Sandel     Sengwarden

Sillenstede     Simonsberg     St Joost     Stedesdorf      Strübbel     Suurhusen    Tetenbüll     Tettens      Thunum

Tönning     Ülvesbüll     Waddewarden    Weene     Wehren       Werdum      Westeraccum     Westerholt

Westerhusen    Westrum     Wiarden     Wiefels      Wirdum d       Wöhrden     Wüppels    Ziallerns

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.