Inhoud

In deze site zijn opgenomen

bij de Friese terpen  ↓                                        bij de Groninger wierden                    in Duitsland

Aalsum     Abbewier      Achlum     Akkrum     Aldeboarn    Anjum    Anjum omgeving

Baaium     Baard     Beers     Beetgum     Berlikum     Birdaard     Blessum     Blija     Boer    Boksum     Bornwird     Brantgum

Deinum    Dokkum     Dongjum-cluster     Dronrijp

Eagum     Ee     Engwierum     Ezumazijl

Ferwert      Firdgum – cluster     Foudgum

Genum     Goutum

Hallum    Hantum     Hantumhuizen     Hiaure    Hijum     Hogebeintum     Holwerd

Idaerd

Janum     Jewier    Jislum     Jorwerd   Jouswier

Leeuwarden     Leons     Lichtaard

Marsum – fr     Menaldum     Metslawier     Midlum     Minnertsga – cluster     Morra

Nes (H)     Niawier

Oosterbeintum     Oosterlittens     Oostrum      Oudterp / Âldterp

Peins     Pietersbierum     Pingjum

Raard     Reitsum     Ried

Schingen     Schettens     Sexbierum     Slappeterp     Stiem     Swichum

Teerd      Tibma     Tzummarum

Waaxens     Wetsens     Wier     Wierum    Wijnaldum     Winsum     Wirdum        Witmarsum

 

bij de Groninger wierden:

Aalsum     Adorp     Alinghuizen      Amsweer     Antum    Arwerd

Baflo     Bansum     Bedum     Bellingeweer     Bierum     Biessum    Borgsweer      de Bouwerd

Dallingeweer      Dorkwerd

Eekwerd     Eelswerd      Eenrum      Eenum    Eenumerhoogte    Elens    Engeweer     Eppenhuizen    Ewer    Ezinge

Farmsum    Feerwerd     Fransum     Frytum

Garnwerd   Godlinze     Grijssloot      Groot Wetsinge

Helwerd     Hemert      Holwierde    de Houw (bij Leens)     de Hucht (boven Ulrum)      Huizinge

Jukwerd

Kantens    Katmis    Kenwerd     Klei (boven Ulrum)     Kleiwerd     Korhorn    Krewerd

Leens    Leermens    Lellens    Loppersum   Losdorp          Lutjewijtwerd

Maarslag, Groot- en Klein-    Marsum    Menneweer    Middelstum

Nansum        Niehove    Niekerk (de Marne)    Nijenklooster

Obergum    Oldenklooster    Oldenzijl    Oldörp    Oosternieland    Oosterwijtwerd       Oostum     Opwierde

Paddepoel en Enens

Ranum    Rasquert    Rottum

Saaksum     Sauwerd     Schouwen     Selwerd    Solwerd    Spijk    Stedum   Stitswerd

Ten Boer      Termunten     Thesinge    Tinallinge    Tjamsweer    Toornwerd     Tuinster wierden (bij Leens)

Uiteinde – cluster      Uitwierde    Ulrum    Usquert

Vierhuizen (de Marne)

Wadwerd     Warffum     Warfhuizen    Wehe (-den Hoorn)   Weiwerd    Westeremden    Westerwijtwerd    wierde Appingedam    Wierhuizen     Wierum (gr)     Winsum    Wirdum   Wittewierum    Woldendorp

Zuurdijk

in Duitsland: 

Bedekaspel    Campen    Dehling     Ditzum    Dornum    Elisenhof    Engerhafe    Epenwörhrden    Freepsum

Grimersum    Gross Midlum    Hatzum     Hemmingstedt    Loppersum d    Loquard    Meldorf    Midlum dld

Nannemanshausen      Nesse    Pilsum    Pogum    Rysum    Simonsberg    Strübbel     Suurhusen    Tetenbüll

Tettens     Tönning     Wehren     Westeraccum    Westerhusen    Wirdum d    Wöhrden    Wüppels    Ziallerns

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.