Friesland: terpen H – P

Hallum    Hantum    Hantumhuizen     Herbaijum    Hiaure    Hijum    Hilaard    Hitzum     Hogebeintum    Holwerd      Húns      Idaerd    Janum      Jelsum     Jewier    Jislum     Jorwerd   Jouswier     Kimswerd     Leeuwarden    Lekkum    Leons    Lichtaard     Lollum     Makkum     Marrum    Marsum – fr    Menaldum    Metslawier     Midlum     Miedum     Minnertsga    Morra    Nes – H     Nes (nof)     Niawier    Oosterbeintum     Oosterbierum   Oosterlittens    Oostrum     Oudterp / Âldterp     Peins     Pietersbierum     Pingjum