Rottum

locatie op de kaart                    ↑ de wierde uit het noorden                     klik op kleine foto voor vergroting ↓

Algemeen

In de 6e eeuw vC. kwamen de eerste bewoners op de kwelderwal langs de Fivel. In de laatste eeuwen voor en de eerste na Christus ontstond de wierden-rij van Usquert tot Lellens.
Rottum ontstond door het aan elkaar groeien van bij elkaar liggende wierden. In de eeuwen die volgden (romeinse tijd, vroege Middeleeuwen) vond steeds ophoging plaats. De kruin werd uiteindelijk een 3,5 m opgehoogd, aan de randen een 75 cm.
De wierde ligt nu in eerste instantie op een samengeperste laag van riet, veen en mos en daaronder ligt de kwelderwal. Er moet aardig wat klink zijn geweest. Na 200 nC.  ging men ophogen met kwelderplaggen. Tot aan de bedijkingen heeft men aan het ophogen gewerkt.
Rond het begin van de 13e eeuw is hier een klooster gesticht. Dat terrein met gebouwen werd begin 16e eeuw omringd door een binnen- en een buitengracht. Het huidige dorp Rottum ligt volledig binnen de vroegere buitengracht.
Van het klooster resteren delen van de grachten en de verdedigingswal daartussen aan noordwest- en westkant van de wierde. Een deel werd in 1999 vergraven.
Oorspronkelijk is het dorp radiair van opzet. In 1917 werd de zuid-oosthoek voor een stuk commercieel afgegraven.
Tegenwoordig is de kruin 4,8m hoog. Je komt er via Het Lage Eind, dat overgaat in de Kloosterweg tot even voorbij het huidige kerkterrein aan de noordkant. Aan de westkant voert een voetpad langs restanten van de voormalige dubbele gracht.

Vondsten

Vondsten uit de ijzertijd, een bronzen satyrbeeldje uit de 4-5e eeuw, romeins, en veel stukken uit de 5-9e eeuw.
In boringen werd onder de bouwvoor een laag van circa 50 cm aangetroffen van klei met puin, mortelresten en houtskool.
Bij opgravingen n.a.v. bouwwerkzaamheden werden in ’23 (fundament)restanten gevonden van een tufstenen, 12e eeuwse kerk. Daarbij werd een grafveld aangetroffen van 5 lagen diep met ruim 450 skeletten uit de 12e – 16e eeuw. Maar dieper, onder de kerkfundamenten, werden nog 3 begravingen gevonden met o.a. grafgiften die duiden op begraving in de voor-christelijke tijd.