Achlum

locatie op de kaart                    Achlum uit zuidwest  ↑                    klik op kleine foto voor vergroting  ↓

Algemeen

De dorpsterp van Achlum ligt op een hoge kwelderwal en maakte deel uit van een groep van 18 terpen van verschillende afmetingen. Resten van de andere terpen zijn hier en daar nog te vinden. Op grond van aangetroffen aardewerkscherven wordt bewoning van de dorpsterp vanaf de 4e, misschien wel 5e eeuw vC, niet uitgesloten. Mogelijk was er een piek in de Vroeg Romeinse tijd, waarna het aantal bewoners terugliep. Vermoedelijk is de bewoning onderbroken geweest van de tweede helft van de 3e eeuw nC tot in de late 4e of de 5e eeuw nC. Toen trokken er weer mensen naar het  centrale deel, later vestigde men zich ook weer op de randen. De bevolking nam weer toe. De terp is vermoedelijk daarna steeds bewoond geweest. De grootste hoogte is 4,8m + NAP.
De Slachtedijk is pal noord van de terp aangelegd. De terp is rechthoekig van structuur en dat loopt in verkavelingen verderop door.
Rond 1860 werd de terp voor een groot deel afgegraven en in 1893 volgde nog een stuk ten noorden van de kerk, de plaats waar voorheen een klooster stond.

Vondsten

Uit de afgravingen van de dorpsterp in 1860 en 1893 zijn slechts 22 vondsten officieel geregistreerd. Voornamelijk aardewerkresten uit de ijzertijd tot de late middeleeuwen. Maar ook bijv. een bronzen dierkopfibula, een benen schaats en een ijzeren sleutel.
In de directe omgeving van Achlum werden 2 bijzondere vondsten gedaan: een zilveren, gedeeltelijk vergulde en ingelegde disc-on-bow fibula (rond midden 6e eeuw nC) en een goudschat, bestaande uit 6 gouden bracteaten (vermoedelijk begraven midden 6e eeuw nC en gevonden in 1885/6).
Verder zijn onder meer als vondsten gemeld een vuurstenen mes (4e eeuw vC); een Keltische schedel, een bronzen hals- of  borstring (± 100 vC), Romeinse bronzen voorwerpen, een Angelsaksische zilveren spang (7e eeuw nC),  scherven van diverse soorten aardewerk van diverse oorsprong, een verzameling munten van Lodewijk de Vrome en een stuk walvisbot (netverzwaring?) van rond 800 nC.

Belangrijke bron: Nicolay / De Langen > Graven aan de voet van de Achlumer dorpsterp, Jaarverslag 2015 Ver. voor Terpenonderzoek