plaats zoeken

bij de Friese terpen:

Aalsum     Abbewier      Achlum     Akkrum     Aldeboarn    Anjum    Anjum omgeving

Baaium     Baard     Beers     Beetgum     Berlikum     Birdaard     Blessum     Blija    Boksum     Bornwird     Brantgum

Deinum    Dokkum     Dongjum-cluster     Dronrijp

Eagum     Ee     Engwierum     Ezumazijl

Ferwert      Firdgum – cluster     Foudgum

Genum     Goutum

Hallum    Hantum     Hantumhuizen     Hiaure    Hijum     Hogebeintum     Holwerd

Idaerd

Janum     Jewier    Jislum     Jorwerd   Jouswier

Leeuwarden     Leons     Lichtaard

Marsum – fr     Menaldum     Metslawier     Minnertsga – cluster     Morra

Nes (H)     Niawier

Oosterbeintum     Oostrum      Oudterp / Âldterp

Peins

Raard     Reitsum     Ried

Schingen     Slappeterp     Stiem     Swichum

Tibma     Teerd     Tzummarum

Waaxens     Wetsens     Wier     Wierum    Wijnaldum     Winsum

bij de Groninger wierden:

Aalsum    Amsweer     Antum    Arwerd

Baflo    Bedum    Biessum    Borgsweer

Eelswerd    Elens      Eenrum      Eenum en Eenumerhoogte    Eppenhuizen    Ewer    Ezinge

Farmsum    Feerwerd     Fransum     Frytum

Garnwerd   Godlinze     Grijssloot

Helwerd    Holwierde    de Houw (bij Leens)     de Hucht (boven Ulrum)      Huizinge

Jukwerd

Kantens    Katmis    Kenwerd     Klei (boven Ulrum)     Korhorn    Krewerd

Leens    Leermens    Lellens    Losdorp

Maarslag, Groot- en Klein-    Marsum    Menneweer    Middelstum

Niehove    Niekerk (de Marne)    Nijenklooster

Obergum    Oldenklooster    Oldenzijl    Oldörp    Oosternieland    Oosterwijtwerd       Oostum     Opwierde

Paddepoel en Enens

Ranum    Rasquert    Rottum

Saaksum     Sauwerd     Schouwen     Selwerd    Solwerd    Spijk    Stedum   Stitswerd

Termunten    Tinallinge    Tjamsweer    Toornwerd     Tuinster wierden (bij Leens)

Uitwierde    Ulrum    Usquert

Vierhuizen (de Marne)

Wadwerd     Warffum     Warfhuizen    Wehe (-den Hoorn)   Weiwerd    Westeremden    Westerwijtwerd    Wetsinge, Groot- en Klein-    Wierhuizen     Wierum (gr)     Winsum    Wirdum   Wittewierum    Woldendorp

Zuurdijk

in Duitsland: 

Dithmarschen

Eiderstedt

Ostfriesland   Ditzum    Hatzum    Midlum    Pogum

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.